z dnia 25 marca 2020 r.

w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.1843)

na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Parnowie w terminie od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r., z możliwością kontynuacji umowy.

Kod CPV:

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedszkole Gminne w Parnowie
Parnowo 26
76-039 Parnowo
NIP:4990527492
Tel: 943180251
e-mail: sekretariat@przedszkole.biesiekierz.pl
www.przedszkole-biesiekierz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla 120 dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Parnowie , w terminie od września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniudo przedszkola 2 posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 120 dzieci, w wieku od 2,5 roku do 7 lat.
Posiłki obejmują: zupa, drugie danie + napój

III. Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków:

 1. Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane                w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154)    oraz tabelami kalorycznymi dostosowanymi do wieku dzieci zawartego w zapytaniu ofertowym.
 2. Obiad:
  zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml kaloryczność,
  drugie danie: gramatura nie mniej niż 300 gram i kaloryczność
  kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml na jedno dziecko.
 3. Jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w ciągu jednej dekady ( 10 dni);
  • w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym wraz z surówką;
 4. Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe               i wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie kaszę, ryż, makaron).
 5. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;
 6. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone;
  • do przygotowywania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
  • zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno – mięsnym lub warzywnym, posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
  • napoje: woda mineralna niegazowana, sok naturalny, kompot 0,5 l/ dziecko
 7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia min. 10-dniowego jadłospisu, zawierającego m.in. informacje o wartości kalorycznej posiłków, na 7 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym okresem żywienia, w celu akceptacji przez Dyrektora Przedszkola. Zamawiający w terminie do 3 dni naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
 8. Posiłki będą przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.

IV. Warunki dotyczące transportu posiłków:

 1. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności).
 2. Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
 3. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia i wyparzania.
 4. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbioru resztek w zamkniętym, sterylnym pojemniku. Odbiór resztek powinien odbywać się codziennie.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.
 6. Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
  • zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C)
  • II danie - temperatura 65°C (+/-3°C).

V. W ramach zamówienia Oferent będzie zobowiązany do:

 1. Świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),
 2. Do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności,
 3. Świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u,
 4. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup wiekowych.
 5. Oferent zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, wegeteriańskiej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
 6. Ilość wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w Przedszkolu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą.
 7. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono konkretne posiłki w każdym dniu.
 8. Zamawiający będzie zamawiał posiłki każdego dnia do godziny 8.40.

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin:

Termin wykonania zamówienia to: od wrzesień 2020 r. do 31.08.2021 r., z możliwością kontynuowania umowy, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (ustawowo) lub dni dodatkowo wolnych od zajęć w przedszkolach oraz 1 miesięcznej przerwy wakacyjnej.

Miejsce:

Przedszkole Gminne w Parnowie, Parnowo 26, 76-039 Parnowo, gm. Biesiekierz, powiat: koszaliński.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.
 2. W celu sprawdzenia kwalifikowalności Oferenta wymagany będzie dokument poświadczający posiadanie uprawnień o których mowa w punkcie 1.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu dostarczania posiłków, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych.

IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa   w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA - PLN

XI.KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Prawidłowo przygotowana oferta sprawdzana i weryfikowana będzie zgodnie z następującymi kryteriami:

 • C- Cena: 80% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -80)
 • S – Standard: 20% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P= C+S

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

a. Cena

C= (Cm /Cb)*80
C- Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm-Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb- Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

b.  Standard

S = ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium „standard”

Punktacja przyznana zostanie w przypadku ofert:

 • posiadających 1 do 3 referencji za usługi cateringowe dla przedszkoli, żłobków lub szkół podstawowych: 10 punktów
 • posiadających 4 i więcej referencji za usługi cateringowe dla przedszkoli, żłobków lub szkół podstawowych: 20 punktów.

Punkty zostaną przyznane w przypadku dostarczenia wraz z ofertą cenową kserokopii referencji opisujących rodzaj przeprowadzonej usługi oraz kontakt do osoby mogącej potwierdzić udzielone referencje.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
 3. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 4. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych,
 5. Podpisy złożone przez oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
 6. Złożona oferta musi obejmować wszelkie koszty i elementy składowe związane z wynikiem postępowania.
 7. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim
 8. Oferta powinna zawierać:
  • cenę brutto (Cena powinna być podana liczbowo i słownie -na Formularzu Oferty  dla wszystkich wskazanych w formularzu pozycji)
  • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ( załącznik nr 2)
  • Dokument potwierdzające posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.
  • Materiały dodatkowe, w postaci przykładowego jadłospisu, referencji, itp. (nieobowiązkowe)
 9. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
 10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem "Tylko do wiadomości Zamawiającego"
 11. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone   (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
 12. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
 13. Wykonawca może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
 14. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI I ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ:

 1. Wszelkie informacje, zawiadomienia, wnioski przekazywane będą pisemnie.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną
  sekretariat@przedszkole.biesiekierz.pl
 3. Osobami wyznaczonymi do kontaktów są:
  Agnieszka Kolanowska 943180251
  Magdalena Marzec 943180251
  Anna Leśniewska 943180251
 4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zamówienia. Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po tym terminie Zamawiającym może pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem składania ofert zmienić treść ogłoszenia, przy czym Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałej zmianie wszystkich zainteresowanych Oferentów. W wyniku wprowadzonych zmian Zamawiający może wydłużyć czas składania ofert, jeżeli zaistniałe zmiany wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. O wydłużeniu czasu składania ofert Zamawiający poinformuje Oferentów, których oferty wpłynęły do Przedszkola Gminnego w Parnowie za pomocą poczty elektronicznej.

XV. MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail  sekretariat@przedszkole.biesiekierz.pl.
 2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
 3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty Oferent powinien umieścić w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:
  Przedszkole Gminne w Parnowie, Parnowo 26 , 76-039 Parnowo (z dopiskiem "oferta - catering")
 4. Termin składania ofert: do 20.05.2020 r. do godziny 23:59:59
 5. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

XVI.  SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania w formie elektroniczne (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie.

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy
 2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.